Tag Archives: badania kliniczne

Profesjonalne CRO – jak ważna jest parafraza?

Poprawne relacje z klientami to nie tylko dbanie o dobrą atmosferę rozmowy czy wysokie standardy obsługi. Relacje opierają się przede wszystkim na umiejętności przeprowadzania skutecznych rozmów. Chodzi tutaj o aktywne słuchanie, które wyraża się poprzez parafrazowanie, jak i klaryfikację słów rozmówcy.   O co chodzi z parafrazą? W procesie sprzedaży parafraza daje szansę na sprawdzenie tego czy we właściwy sposób zrozumieliśmy słowa klienta.  Polega ona na zaprezentowaniu własnymi słowami wypowiedzi drugiej osoby, ale w taki sposób, aby zachować jej sens. Wspiera ona nie tylko sam akt sprzedaży, lecz także jest przydatna, jeśli chodzi o prowadzenie różnorakich negocjacji.  A jak wiemy negocjacje są bardzo ważne w procesie pozyskiwania klienta np. profesjonalne CRO.  Są klienci z którymi trzeba umieć rozmawiać....
dalej...

Różnorodność badań obserwacyjnych

Jedną ze starszych metod prowadzenia badań i zbierania danych, w których główną rolę odgrywa obserwacja, jest nic innego jak metoda obserwacyjna. Największą zaletą tego typu badań jest fakt, że nie zmieniają one środowiska, w którym są prowadzone. Innymi słowy, obszar lokalny, w którym prowadzone jest badanie, nie zmienia się po zakończeniu badania. Istotnym elementem procesu badawczego jest tzw. obserwacja naukowa. Dzięki niej, badacz w sposób celowy i niezwykle uważny poznaje fakty, które z kolei przekładają się na wnioski i spostrzeżenia naukowe, dające początek wielu badaniom naukowym. Zatem elementy badań obserwacyjnych można zaobserwować również w innych metodach. Warto przed przystąpieniem do badania, skonstruować schemat procesu obserwacyjnego, według którego badanie będzie prowadzone. Przed rozpoczęciem badania, badacz stawia hipotezy, które zostają w trakcie badania potwierdzone lub zaprzeczone, a niewątpliwie pomocny w tym okazuje się przewodnik obserwacyjny....
dalej...